Ispiši ovu stranicu

Objava biračima Grada Benkovca

Gradsko vijeće Grada Benkovca na sjednici održanoj dana 13. ožujka 2018.g. donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Benkovca, KLASA: 013-03/18-01/1, URBROJ: 2198/27-01-18-2 za Mjesne odbore.

OBJAVA BIRAČIMA GRADA BENKOVCA

Benkovac, Islam Grčki, Podgrađe, Benkovačko Selo, Kolarina, Popovići, Bjelina, Korlat, Pristeg, Buković, Kožlovac, Prović, Bulić, Kula Atlagić, Radašinovci, Brgud, Lepuri, Rodaljice, Bruška, Lisičić, Raštević, Dobra Voda, Lišane Tinjske, Smilčić, Donje Biljane, Medviđa, Šopot, Donje Ceranje, Miranje, Tinj, Donji Karin, Nadin, Vukšić, Donji Kašić, Perušić Donji, Zagrad, Gornje Biljane, Perušić Benkovački, Zapužane,
Gornje Ceranje, Podlug

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Benkovca" broj 1/2018 od 15. ožujka 2018.g.

ZA DAN IZBORA ODREĐENA JE NEDJELJA 20. SVIBNJA 2018. GODINE

Birači Grada Benkovca mogu podnositi zahtjeve u upis, dopunu ili ispravak u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

ROK DO KOJEG GRAĐANI MOGU PODNOSITI ZAHTJEVE ZA UPIS, DOPUNU ILI ISPRAVAK REGISTRA BIRAČA ISTJEČE 09. svibnja 2018.GODINE

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA