1. sjednica

KLASA: 021-01/17-01/5
URBROJ: 2198/27-01-17-1
Benkovac, 08. rujna 2017.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010 i 04/2010., 1/2013 i 2/2014),

s a z i v a m

01. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 12. rujna 2017. godine (utorak) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.


Sjednici predlažem sljedeći


D n e v n i    r e d


1. Aktualni sat
2. Radna tijela Gradskog vijeća Grada Benkovca
a) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
b) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za obračun proračuna
c) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima
d) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za odnose sa inozemstvom kao i drugim gradovima, općinama i županijama
e) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za popis i procjenu štete od elementarnih nepogoda
f) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za predstavke i pritužbe
g) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za priznanja i odlikovanja
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2017. godinu (konsolidirani) // PRILOG
4. Financijska izvješća za 2016. godinu
a) Prijedlog Zaključka o primanju na znanje financijskog izvješća „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Benkovac
b) Prijedlog Zaključka o primanju na znanje financijskog izvješća „Benković“ d.o.o. Benkovac
c) Prijedlog Zaključka o primanju na znanje financijskog izvješća „Radio Benkovac“ d.o.o. Benkovac
d) Prijedlog Zaključka o primanju na znanje financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Benkovca
e) Prijedlog Zaključka o primanju na znanje financijskog izvješća „Eko“ d.o.o. Zadar
5. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca // PRILOG
6. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca // PRILOG
7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Benkovcxa za razdoblje 2017.-2022.
8. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Kukalj u Benkovačkom Selu
9. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Buković Gaj u Bukoviću
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Zavičajnog muzeja Benkovac
11. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Benkovac
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca
13. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca
14. Zaključak o davanju suglasnosti za donošenje III. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bubamara“ Benkovac
15. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bubamara“ Benkovac
16. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Bubamara“ Benkovac

Napomena: materijali za 5., 6. i 7. točku Dnevnog reda dostavljaju se u digitalnom obliku (CD).

 

PREDSJEDNIK

Boris Erceg