Statut

Download "Statuta" u pdf-u

 

- Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca – 01. ožujka 2023.

- Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca - 22. veljače 2021.

- Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca - 13. ožujka 2018.

- Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca - 20. ožujka 2014.

- Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca - 21. siječnja 2013.

- Odluka o primjeni članka 52. a Statuta Grada Benkovca - 04. lipnja 2010.

 

- Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Benkovca - 28. travnja 2010.

 


REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE


Klasa: 023-01/09-01/12
Urbroj: 2198/27-03-09-2
Benkovac, 14. srpnja 2009.


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 25. Statuta Grada Benkovca (Službeni glasnik Grada Benkovca br. 3/01, 1/03, 5/05, 1/06, 4/08, 2/09), Gradsko vijeće Grada Benkovca na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 2009.godine d o n o s i


STATUT

GRADA BENKOVCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije ure1uje samoupravni djelokrug Grada Benkovca, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Benkovca, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja gra1ana u odlučivanju, provo1enje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Benkovca.

Članak 2.
Grad Benkovac je jedinica lokalne samouprave.
Naziv, područje i sjedište Grada Benkovca odre1eni su zakonom.

U sastav Grada Benkovca ulaze slijedeća naselja: Benkovac, Benkovačko selo, Bjelina, Buković, Bulić, Brgud, Bruška, Dobra Voda, Donje Biljane, Donje Ceranje, Donji Karin, Donji Kašić, Donji Lepuri, Gornje Biljane, Gornje Ceranje, Islam Grčki, Kolarina, Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lisičić, Lišane Tinjske, Medvi1a, Miranje, Nadin, Perušić Donji, Perušić Benkovački, Podlug, Podgra1e, Popovići, Pristeg, Prović, Radašinovci, Rodaljice, Raštević, Smilčić, Šopot, Tinj, Vukšić, Zagrad, Zapužane.

Granice Grada idu rubnim granicama katastarskih općina naselja koja se nalaze unutar područja.

Granice Grada utvr1uju se, uskla1uju i mijenjaju na način i po postupku koji su propisani Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.
Grad Benkovac je pravna osoba.
Sjedište Grada Benkovca je u Benkovcu, Šetalište kneza Branimira 12.
 
II. OBILJEŽJA GRADA BENKOVCA

Članak 4.
Grad Benkovac ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Benkovac i izražava pripadnost Gradu Benkovcu.
Opis, te način i zaštita uporabe grba i zastave utvr1uju se posebnom odlukom.

Članak 5.

Dan Grada Benkovca je 13. lipnja, blagdan Sv. Ante, koji se odre1uje kao neradni dan na području cijelog Grada Benkovca.

Dan Grada tradicionalno se obilježava svečanom sjednicom Gradskog vijeća Grada Benkovca te drugim prigodnim manifestacijama.
Gradsko vijeće može utvrditi svojom odlukom da se i drugi dani i koji svečano obilježavaju.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 6.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Benkovca, a poglavito za naročite uspjehe u unapre1ivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapre1ivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 7.
Javna priznanja Grada Benkovca su:
1.    Počasni gra1anin Grada Benkovca
2.    Nagrada Grada Benkovca za životno djelo
3.    Nagrada Grada Benkovca za stvaralački rad

Članak 8.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, ure1uje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapre1ivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Benkovac uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i me1unarodnim ugovorima.

Članak 10.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke ure1uje se posebnom odlukom Gradskog vijeća


Članak 11.

Sporazum o suradnji Grada Benkovca i druge jedinice lokalne samouprave u zemlji ili inozemstvu objavljuje se u službenom glasilu Grada Benkovca.
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Grad Benkovac je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Benkovca.

Članak 13.

Grad Benkovac u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava gra1ana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
-    ure1enje naselja i stanovanje,
-    prostorno i urbanističko planiranje,
-    komunalno gospodarstvo,
-    brigu o djeci,
-    socijalnu skrb,
-    primarnu zdravstvenu zaštitu,
-    odgoj i osnovno obrazovanje,
-    kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
-    zaštitu potrošača,
-    zaštitu i unapre1enje prirodnog okoliša,
-    protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
-    promet na svom području ,
-    ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Benkovac obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se ure1uju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvr1uju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Grad Benkovac može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se ure1uju me1usobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 15.

Gradsko vijeće Grada Benkovca, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za gra1ane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na županiju Zadarsku, u skladu sa njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRA+ANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Gra1ani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora gra1ana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima odre1enim zakonom.
 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u popis birača Grada.

Odluka donosena na referendumu o pitanjima iz stavka 1. ovoga članka obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.

Članak 19.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 20.

Pravo glasovanja na referendumu imaju gra1ani koji imaju prebivalište na području Grada Benkovca, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 21.

Postupak provo1enja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 22.

Gradsko vijeće može svojom odlukom tražiti mišljenje od zborova gra1ana o pojedinim pitanjima od lokalnog značaja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima odre1enim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka odre1uju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova gra1ana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 23.

Zbor gra1ana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru gra1ana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor gra1ana. Izjašnjavanje gra1ana na zboru gra1ana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih gra1ana.

Odluka donijeta na mjesnom zboru gra1ana obvezatna je za mjesni odbor ali ne obvezuje Gradsko vijeće Grada Benkovca

Članak 24.

Gra1ani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje odre1enog akta ili rješavanja odre1enog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 Članak 25.

Gra1ani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Benkovca kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih gra1anskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Benkovca odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA GRADA BENKOVCA

Članak 26.
Tijela Grada Benkovca su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 27.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo gra1ana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno odre1eno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na ure1ivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 28.
Gradsko vijeće donosi:
-    Statut Grada,
-    Poslovnik o radu,

-    odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
-    proračun i odluku o izvršenju proračuna,
-    godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
-    odluku o privremenom financiranju
-    odlučuje o stjecanju i otu1enju pokretnina i nekretnina Grada Benkovca čija

ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otu1enju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
-    odluku o promjeni granice Grada Benkovca

-    ure1uje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-    donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provo1enja ocjenjivanja,

-    osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

-    daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-    donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 
-    raspisuje lokalni referendum,
-    bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
-    bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

-    donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-    imenuje i razrješava i druge osobe odre1ene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-    donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

-    obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost.

Članak 29.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvr1en Poslovnikom Gradskog vijeća.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 30.
Predsjednik Gradskog vijeća:
-    zastupa Gradsko vijeće
-    saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
-    predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
-    upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
-    brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
-    održava red na sjednici Gradskog vijeća,
-    uskla1uje rad radnih tijela,
-    potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
-    brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
-    brine se o zaštiti prava vijećnika,
-    obavlja i druge poslove odre1ene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 31.
Gradsko vijeće čini 15 vijećnika.

Gradsko vijeće može imati i više od 15 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u Gradskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 32.

Pripadnicima nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Gradskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Grada Benkovca.

Članak 33.
Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 34.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-    ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
 
-    ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-    ako je pravomoćnom sudskom presudom osu1en na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-    ako odjavi prebivalište s područja Grada Benkovca, danom odjave prebivališta,

-    ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se ure1uje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-    smrću.

Članak 35.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 36.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
-    sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća

-    raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

-    predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
-    postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
-    postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku/nicima gradonačelnika,

-    sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
-    prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće

-    tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni odre1eni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvr1ena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 37.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se ure1uje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje gra1ana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 38.
Radna tijela Gradskog vijeća su:
-    Povjerenstvo za izbor i imenovanja,
-    Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
-    Mandatno povjerenstvo,
 
-    Povjerenstvo za obračun proračuna,

-    Povjerenstvo za predstavke i pritužbe,

-    Povjerenstvo za utvr1ivanje imena ulica, trgova i toponima,

-    Povjerenstvo za odnose sa inozemstvom kao i drugim gradovima, općinama i županijama,

-    Povjerenstvo za priznanja i odlikovanja,

-    Povjerenstvo za popis i procjenu štete od elementarne nepogode.

Članak 39.
Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže:
-    izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
-    izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

-    imenovanje i razrješenje i drugih osoba odre1enih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,

-    propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.

Članak 40.
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
-    predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

-    predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,

-    razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove uskla1enosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,

-    obavlja i druge poslove odre1ene ovim Statutom.

Članak 41.
Mandatno povjerenstvo:

-    na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-    obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-    obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
-    obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

-    obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predvi1eni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 42.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvr1uje Gradsko vijeće posebnim odlukama.
 
2. GRADONAČELNIK

Članak 43.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. Mandat gradonačelnika traje četiri godine
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
-    priprema prijedloge općih akata,
-    izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
-    utvr1uje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

-    upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

-    odlučuje o stjecanju i otu1enju pokretnina i nekretnina Grada Benkovca čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otu1ivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otu1ivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-    upravlja prihodima i rashodima Grada,
-    upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
-    odlučuje o pokroviteljstvu,

-    odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

-    donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
-    imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
-    imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
-    utvr1uje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

-    predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
-    razmatra i utvr1uje konačni prijedlog prostornog plana,

-    donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju koncesije i sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-    donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

-    daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-    do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i ure1aja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-    utvr1uje uvjete, mjerila i postupak za odre1ivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno potpicane stanogradnje,

-    provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeće o poslovnim prostorima,

-    organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provo1enju i poduzimanju mjera za unapre1enje zaštite od požara

-    usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-    daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
-    obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
-    obavlja i druge poslove predvi1ene ovim Statutom i drugim propisima.
 
Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 9. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 44.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 45.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 46.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

-    ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrije1en zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji Zadarskoj, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

-    ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 47.

Gradonačelnik ima zamjenika koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 48.

Gradonačelnik može obavljanje odre1enih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 49.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika dužnost obavljaju profesionalno ili volonterski sukladno zakonu.

Članak 50.
Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:
-    danom podnošenja ostavke,
-    danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-    danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osu1en radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i gra1anina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih me1unarodnim pravom,
-    danom odjave prebivališta s područja Grada Benkovca,
-    danom prestanka hrvatskog državljanstva,
-    smrću.
 
Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.

Članak 51.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 18. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE

Članak 52.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Benkovcu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 53.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Benkovcu imaju pravo:

-    predlagati tijelima Grada Benkovca mjere za unapre1ivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Benkovcu, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se ure1uju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;

-    isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Benkovca;

-    biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

-    davati mišljenja i prijedloge na programe radijske postaje na lokalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja;

Članak 54.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Benkovca, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se ure1uju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 55.

Na području Grada Benkovca, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Benkovca isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 56.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:
u sastavu svojih pečata i žigova

u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 57.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.
 
Prije izvo1enja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.


Članak 58.

Grad Benkovac, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad Benkovac osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 59.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Benkovca, utvr1enih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela ure1uje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 60.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvr1enog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provo1enje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovo1enja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 61.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 62.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Benkovca, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 63.

Grad Benkovac u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe gra1ana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvr1eno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 64.

Grad Benkovac osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 63. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Grad Benkovac ima udjele ili dionice Gradonačelnik je član skupštine društva.

Obavljanje odre1enih djelatnosti Grad Benkovac može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.
 
X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 65.

Na području Grada Benkovca osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja gra1ana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više me1usobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije ure1uje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Grada Benkovca u cjelini.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 66.
Mjesni odbori na području Grada Benkovca su:

Benkovac, Benkovačko Selo, Bjelina, Buković, Bulić, Brgud, Bruška, Dobra Voda, Donje Biljane, Donje Ceranje, Donji Karin, Donji Kašić, Donji Lepuri, Gornje Biljane, Gornje Ceranje, Islam Grčki, Kolarina, Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lisičić, Lišane Tinjske, Medvi1a, Miranje, Nadin, Perušić Benkovački, Perušić Donji, Podlug, Podgra1e, Popovići, Pristeg, Prović, Radašinovci, Raštević, Rodaljice, Smilčić, Šopot, Tinj, Vukšić, Zagrad, Zapužane.

Područje i granice mjesnih odbora odre1uju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 67.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % gra1ana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja gra1ana, te Gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju gra1ani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Članak 68.

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvr1uje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvr1enim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 69.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 70.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 71.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju gra1ani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora ure1uje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se ure1uje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 72.

Redoviti izbori za članove vijeća mjesnih obora održavaju se svake četvrte godine, i to treće nedjelje u mjesecu svibnju.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje gradonačelnik posebnom odlukom kojom se utvr1uje točan datum održavanja izbora.

Izbore za članove vijeća novoosnovanih mjesnih odbora raspisuje gradonačelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora.

Ukoliko je mandat vijeća mjesnog odbora prestao uslijed raspuštanja prijevremeni izbori se imaju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se odžavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, prijevremeni izbori se neće održati.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 73.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 7 članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora se odre1uje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora i to: 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 500 stanovnika, 7 članova u mjesnom odboru koji ima više od 500 stanovnika.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 75.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvr1ene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 76.

Programom rada utvr1uju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vo1enja brige o ure1enju područja mjesnog odbora, provo1enjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard gra1ana na području mjesnog odbora, vo1enju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba gra1ana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članak 77.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se ure1uje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.


Članak 78.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.
 
Članak 79.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima gra1ana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove gra1ana.

Zbor gra1ana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. Zbor gra1ana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 80.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se ure1uje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 81.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje gra1ana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 82.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

Gradonačelnik može u postupku provo1enja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA BENKOVCA

Članak 83.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Benkovcu, čine imovinu Grada Benkovca.

Članak 84.

Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 85.

Grad Benkovac ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada Benkovca su:

-    gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,
-    prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

-    prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
-    prihodi od koncesija,

-    novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Benkovac u skladu sa zakonom,

-    udio u zajedničkim porezima sa Zadarskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-    sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predvi1ena u Državnom proračunu,
-    drugi prihodi odre1eni zakonom.
 
Članak 86.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvr1eni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Benkovca iskazuju se u proračunu Grada Benkovca.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspore1eni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvr1eni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 87.

Proračun Grada Benkovca i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 88.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 89.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvr1eni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predvi1enih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 90.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI GRADA

Članak 91.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvr1enih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 92.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 93.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 94.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

 
Članak 95.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zadarske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 96.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Benkovac osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 97.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Zadarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 98.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Benkovca i postupku donošenja akata utvr1uje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 99.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasniku Grada Benkovca. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.


XIII. JAVNOST RADA

Članak 100.
Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga gra1ana, gra1ani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 101.

Javnost rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada osiguravaju se objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Benkovca i na web stranicama Grada Benkovca.


XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 102.

Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti ure1en je posebnim zakonom.
 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 103.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina članova Gradskog vijeća.

Članak 104.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Grada Benkovca. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Benkovca (Službeni glasnik Grada Benkovca 3/01, 1/03, 5/05, 1/06, 4/08, 2/09).

PREDSJEDNIK
Branko Kutija, dipl. ing.