Mjesni odbori

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja. Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja te druga tijela određena u statutu grada.
Mjesni odbor ima predsjednika i vijeće mjesnog odbora na madat od 4 godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi:
-program rada mjesnog odbora,
-poslovnik,
-financijski plan,
-godišnji obračun,
-druge poslove određene zakonom i statutom.

Predsjednik mjesnog odbora za poslove iz svog djelokruga odgovoran je gradonačelniku grada.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbori na području Grada Benkovca su:
Benkovac, Benkovačko Selo, Bjelina, Buković, Bulić, Brgud, Bruška, Dobra Voda, Donje Biljane, Donje Ceranje, Donji Karin, Donji Kašić, Donji Lepuri, Gornje Biljane, Gornje Ceranje, Islam Grčki, Kolarina, Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lisičić, Lišane Tinjske, Medviđa, Miranje, Nadin, Perušić Benkovački, Perušić Donji, Podlug, Podgrađe, Popovići, Pristeg, Prović, Radašinovci, Raštević, Rodaljice, Smilčić, Šopot, Tinj, Vukšić, Zagrad, Zapužane.


- Popis predsjednika i članova Mjesnih odbora