Savjetovanja u tijeku


Prijedlog izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Benkovcu („Službeni glasnik Grada Benkovca“ broj 2/2022) u dijelu koji se odnosi na minimalnu cijenu javne usluge sakupljanja otpada.

Objavljeno: 05.07.2022.

- Prijedlog izmjene odluke

- Izmjene

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću

- Suglasnost za izmjenu cjenika - tržnica
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Benkovcu

Objavljeno: 30.12.2021.

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću
Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnost

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću
Prijedlog Odluke o komunalnom redu

- Nacrt prijedloga odluke

- Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću