O gradskom vijeću

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Benkovca i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Benkovca te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Benkovca.

Gradsko vijeće ima 17 članova.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.


Gradsko vijeće donosi:

    -Statut Grada,

    -Poslovnik o radu,

    -odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

    -proračun i odluku o izvršenju proračuna,

    -godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

    -odluku o privremenom financiranju

    -odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Benkovca  čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna

    -odluku o promjeni granice Grada Benkovca

    -uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

    -donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

    -osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Grad,

    -daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

    -donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

    -raspisuje lokalni referendum,

    -bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

    -bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

    -donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

    -imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

    -donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

    -obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost.

DONACIJE ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA - IZJAVE NEZAVISNIH VIJEĆNIKA