Prijava nepropisno odbačenog otpada

Gradsko vijeće Grada Benkovca donijelo je 28. prosinca 2018. godine Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Benkovca.

Odluku pogledajte ovdje

Dana 19. rujna 2017. godine Gradonačelnik Grada Benkovca, donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Odluku pogledajte ovdje

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Grada Benkovca je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac ili na e-mail:

dv-kom.redar@benkovac.hr

bn-kom.redar@benkovac.hr

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Grad Benkovac će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Obrazac