Gradonačelnik

gradonacelnik bulic

Gradonačelnik Grada Benkovca

Tomislav Bulić
dipl.crim

 • email: gradonacelnik@benkovac.hr, 


 • Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Benkovcu. Gradonačelnika biraju građani na neposrednim izborima na mandat od četiri godine. Gradonačelnik ima jednog zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti. Gradonačelnik Tomislav Bulić svoju dužnost obnaša volonterski.


  U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik priprema prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom i Statutom Grada Benkovca i općim aktom Gradskog vijeća, daje im upute za rad, te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada. Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Benkovca u skladu sa zakonskim propisima, upravlja prihodima i rashodima Grada, usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.
  Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada. U cilju osiguravanja transparentnosti rada Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu, koja se javno objavljuju i dostupna su na mrežnim stranicama Grada Benkovca.
  Kako bi Grad Benkovac postao sredina ugodna za život svim stanovnicima, posebno mladima, poduzetnicima privlačna za ulaganje, ekološki osviještena i zahvaljujući bogatoj prirodnoj i kulturnoj baštini privlačna turistima i posjetiteljima, postizanje kvalitete života po mjeri svakog stanovnika, naši su prioriteti.
  Brojni razvojni projekti koji su dovršeni ili će uskoro biti dovršeni jamče nam kvalitetne uvjete za ugodniji život svih građana. Ovakve prilike predstavljaju veliki izazov kako područje Grada Benkovca učiniti još boljim i ugodnijim za život svih građana, te kako još više olakšati poslovanje poduzetnicima, koristeći dostupne nam prirodne resurse, posebno u poljoprivredi i ruralnom turizmu.
  Gradonačelnik je svakodnevno dostupan svojim građanima, rado odgovara na pitanja svih građana i uvažava kvalitetne prijedloge i sugestije za unapređenje života na prostoru Grada Benkovca.