Gradonačelnik

gradonacelnik bulic

Gradonačelnik Grada Benkovca

Tomislav Bulić
dipl.crim

e-mail:

gradonacelnik@benkovac

tb-gradonacelnik@benkovac.hrU RH gradonačelnik je čelnik grada kao jedinice lokalne samouprave. Gradonačelnik predstavlja grad. Gradonačelnika biraju građani na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine.


Gradonačelnik zastupa Grad, i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Benkovcu. Svoju dužnost obavlja volonterski. Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti: daje punomoći za zastupanje Grada Benkovca u pojedinim stvarima; predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata; obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada Benkovca i daje im upute za rad, te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada.

Gradonačelnik ima zamjenika koji svoju dužnost obavlja profesionalno.