10. sjednica

GRAD BENKOVAC

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/18-01/9

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 20. prosinca 2018.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

 

s a z i v a m

 

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan prosinca 2018. godine (petak) u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Proračuna Grada Benkovca za 2019. godinu, prijedlog projekcije 2020. - 2021. godina te prijedlog Plana razvojnih programa 2019. – 2021. godina// PRILOG 1// PRILOG 2// PRILOG 3
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Benkovca za 2019. godinu
 5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2019. godini
 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2019. godini
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Benkovca za 2019. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u sportu za 2019. godinu
 9. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u predškolskom odgoju za 2019. godinu
 10. Prijedlog Socijalnog plana Grada Benkovca za 2019. godinu
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Benkovca za 2019. godinu// PRILOG
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Benkovca
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Benković“ d.o.o. Benkovac na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Benkovca// PRILOG
 14. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Benkovca
 15. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
 16. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti u 2019. godini za područje Grada Benkovca
 17. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
 18. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
 19. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Baćini bajami// PRILOG 1// PRILOG 2
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Benković“ d.o.o. za usluge
 21. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima
 22. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva autobusa trgovačkom društvu Benković d.o.o. Benkovac
 23. Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice i zamjenice v.d. ravnateljice Centra za pomoć i njegu „Sveti Ante“ Benkovac
 24. Prijedlog odluke o suglasnosti za provođenje projekta „Izgradnja građevine 2 skupine – dvorane za ispraćaje na mjesnom groblju Rodaljice“// PRILOG 1//PRILOG 2

 

PREDSJEDNIK

Boris Erceg