11. sjednica

GRAD BENKOVAC

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 021-01/19-01/2

URBROJ: 2198/27-01-19-1

Benkovac, 23. siječnja 2019.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

 

s a z i v a m

 

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 31. siječnja 2019. godine (četvrtak) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

Sjednici predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d

  1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća
  2. Aktualni sat
  3. Prijedlog Odluke o visini poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici
  4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova nezavisne liste u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2019. godinu
  5. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Benkovca za 2019. godinu
  6. Prijedlog suglasnosti za provođenje projekta „Osiguranje javnih stuba te izgradnja potpornog zida u Karinu Donjem - plaža“
  7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Benkovca za razdoblje od 2019 do 2023. godine//Strategija razvoja Grada Benkovca

 

Napomena: materijali za 7. točku Dnevnog reda dostavljaju se u digitalnom obliku (CD)

 

PREDSJEDNIK 

Boris Erceg