12. sjednica

KLASA: 021-01/19-01/3

URBROJ: 2198/27-01-19-1

Benkovac, 03. travnja 2019.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

 s a z i v a m

 

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan travnja 2019. godine (utorak) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

  Sjednici predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za grupu 1 – Usluga izrade projekta hortikulturnog uređenja unutarnjeg dvorišta s interpretacijskim tablama u Kaštel Benkoviću
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za grupu 2 – Usluga izrade projekta unutarnjeg uređenja muzeja
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za grupu 3 – Usluga izrade projekta stalnog postava muzeja s opremom
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za grupu 4 – Usluga izrade projekta unutarnjeg uređenja „konobe“ u dvorištu Kaštela Benković u svrhu izložbeno prodajnog prostora
 7. Prijedlog Odluke o premještaju tržnice na malo u Benkovcu
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Benkovca
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Grada Benkovca za 2018. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 11. Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca//Prilozi
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja broj 30. Šopot//Prilozi
 13. Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca//Prilozi
 14. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja prema RH

        

Napomena: dio materijala za 11., 12. i 13. točku Dnevnog reda (tekstualni i kartografski dio plana) dostavljaju se u digitalnom obliku (CD)

PREDSJEDNIK
Boris Erceg