16. sjednica

KLASA: 021-01/19-01/9

URBROJ: 2198/27-01-19-1

Benkovac, 14. studenoga 2019.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

16.sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 21. studenga 2019. godine (četvrtak) u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća
 2. 2. Aktualni sat
 3. 3. Prijedlog Prvih (I) izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2019. godinu (Rebalans proračuna)
 4. 4. Prijedlog Odluke o Izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području grada Benkovca za 2019. godinu
 5. 5. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Benkovca
 6. 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2019. godini
 7. 7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2019. godini
 8. 8. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
 9. 9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Benković“ d.o.o. za usluge
 10. 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Benković“ d.o.o. za usluge i Izmjene i dopune Izjave o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Benković“ d.o.o. za usluge
 11. 11. Polugodišnje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Benkovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine – primanje na znanje


PREDSJEDNIK

Boris Erceg