17. sjednica

KLASA: 021-01/19-01/11

URBROJ: 2198/27-01-19-1

Benkovac, 13. prosinca 2019.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

17.sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 19. prosinca 2019. godine (četvrtak) u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i Zaključak o mirovanju mandata – Sanja Perica
 2. 2. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća
 3. 3. Aktualni sat
 4. 4. Prijedlog Proračuna Grada Benkovca za 2020. godinu i prijedlog projekcije 2021. - 2022. godina
 5. 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Benkovca za 2020. Godinu
 6. 6. Prijedlog Odluke o porezima Grada Benkovca
 7. 7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2020. godini
 8. 8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2020. godini
 9. 9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Benkovca za 2020. godinu
 10. 10. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u sportu za 2020. godinu
 11. 11. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u predškolskom odgoju za 2020. godinu
 12. 12. Prijedlog Socijalnog plana Grada Benkovca za 2020. godinu
 13. 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Benkovca za 2020. godinu
 14. 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Benkovca za 2020. godinu
 15. 15. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Benkovca
 16. 16. Prijedlog Zaključka o prihvatu dara i sklapanju Ugovora o darovanju
 17. 17. Prijedlog suglasnosti Vodovodu i odvodnji d.o.o. Benkovac za potpisivanje Sporazuma sa društvom Vodovod d.o.o. Zadar
 18. 18. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima
 19. 19. Prijedlog Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Benkovca

Napomena: Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Benkovca za 2020. godinu (točka 14. Dnevnog reda) dostavlja se u digitalnom obliku (CD)

PREDSJEDNIK

Boris Erceg