18. sjednica

KLASA: 021-01/19-01/10

URBROJ: 2198/27-01-19-3

Benkovac, 06. prosinca 2019.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

18. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 19. prosinca 2019. godine (četvrtak) u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

  1. 1. Financijsko poslovanje Grada Benkovca i Trgovačkih društava kojima je Grad Benkovac većinski vlasnik (Vodovod i odvodnja Benkovac d.o.o. i Benković d.o.o.).


PREDSJEDNIK

Boris Erceg