18. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/2

URBROJ: 2198/27-01-20-1

Benkovac, 14. veljače 2020.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 20. veljače 2020. godine (četvrtak) u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 17. i 18. (tematske) sjednice Gradskog vijeća
 2. 2. Aktualni sat
 3. 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova nezavisne liste u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2020. godinu
 4. 4. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Benkovca za 2020. godinu
 5. 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
 6. 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Benkovac
 7. 7. Prijedlog Odluke o donošenju II izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja poslovne zone Benkovačko Selo
 8. 8. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Prostornom planu uređenja Grada Benkovca
 9. 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju predmeta poslovanja trgovačkog društva „Benković” d.o.o.
 10. 10. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Benkovca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine – primanje na znanje
 11. 11. Poslovanje trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac čiji je osnivač Grad Benkovac i susjedne Općine (Lišane i Polača)
 12. Napomena: dio materijala za 7. točku Dnevnog reda (tekstualni i kartografski dio plana) dostavljaju se u digitalnom obliku (CD)


PREDSJEDNIK

Boris Erceg