2. sjednica

KLASA: 021-01/17-01/6
URBROJ: 2198/27-01-17-1
Benkovac, 06. studenoga 2017.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010 i 04/2010., 1/2013 i 2/2014),

s a z i v a m

02. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 10. studenoga 2017. godine (petak) u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Prijedlog Drugih (II) izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2017. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa // PRILOG
4. Prijedlog Izmjene Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2017. godinu
5. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2017. godini
6. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2017. godini
7. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti
8. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Benkovca // PRILOG
9. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca // PRILOG
10. Prijedlog Odluke o izradi V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca
11. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Gaj u Miranjama
12. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Ograde Smilčić
13. Prijedlog Odluke o izradi dijela Urbanističkog plana uređenja broj 30. Šopot
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture

 

PREDSJEDNIK

Boris Erceg