20. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/2

URBROJ: 2198/27-01-20-1

Benkovac, 24. travnja 2020.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 29. travnja 2020. godine (srijeda) u 17,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća
 2. 2. Aktualni sat
 3. 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje i suglasnosti za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac
 4. 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje i suglasnosti za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu trgovačkom društvu Benković d.o.o. Benkovac
 5. 5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2019. godinu sa izvršenjem razvojnih programa
 6. 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Grada Benkovca za 2019. godinu
 7. 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 8. 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 9. 9. Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2020. godinu s izmjenama Plana razvojnih programa za 2020. godinu
 10. 10. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2020. godinu
 11. 11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2020. godini
 12. 12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2020. godini
 13. 13. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Benkovca za 2020. godinu
 14. 14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2020. godinu
 15. 15. Prijedlog Izmjena i dopuna odluke o izradi VI izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca
 16. 16. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja poslovne zone Benkovačko Selo
 17. 17. Prijedlog O odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovno industrijske zone Raštević
 18. 18. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)
 19. 19. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta Odluke o osnivanju „Centra za pomoć i njegu Sveti Ante“ Benkovac
 20. 20. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima
 21. 21. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
 22. 22. Prijedlog Odluke o davanju nove gradske tržnice na upravljanje
 23. 23. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 24. 24. Prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Benkovac
 25. 25. Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora za projektni prijedlog „Tri, četiri – sad” (UP.02.1.2.01.0072)


PREDSJEDNIK

Boris Erceg