20. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/2

URBROJ: 2198/27-01-20-1

Benkovac, 15. srpanj 2020.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 23. srpnja 2020. godine (četvrtak) u 18,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća
 2. 2. Aktualni sat
 3. 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2019. godinu za „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Benkovac
 4. 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2019. godinu za Turističku zajednicu grada Benkovca
 5. 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2019. godinu za Radio Benkovac d.o.o.
 6. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2019. godinu za „Benković” d.o.o. Benkovac
 7. 7. Prijedlog Zaključka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Benkovca
 8. 8. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe grada Benkovca za 2020. godinu
 9. 9. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Benkovca
 10. 10. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca
 11. 11. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovno industrijske zone Raštević
 12. 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Benkovca
 13. 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora UP.02.01.0076 Kreativan start
 14. 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Benkovac
 15. 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bubamara” Benkovac
 16. 16. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Benkovca za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine


PREDSJEDNIK

Boris Erceg