22. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/2

URBROJ: 2198/27-01-20-1

Benkovac, 10. prosinac 2020.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 16. prosinca 2020. godine (srijeda) u 17,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća
 2. 2. Aktualni sat
 3. 3. Prijedlog Proračuna Grada Benkovca za 2021. godinu i projekcije za 2022. - 2023. godinu te prijedlog Plana razvojnih programa 2021.-2023. godina
 4. 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Benkovca za 2021. godinu
 5. 5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2021. godini
 6. 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2021. godini
 7. 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Benkovca za 2021. godinu
 8. 8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u sportu za 2021. godinu
 9. 9. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u predškolskom odgoju za 2021. godinu
 10. 10. Prijedlog Socijalnog plana Grada Benkovca za 2021. godinu
 11. 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Benkovca za 2021. godinu
 12. 12. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Benkovca za realizaciju kapitalnih projekata
 13. 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2020. godinu
 14. 14. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Benkovca za 2021. godinu
 15. 15. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca za 2021. Godinu
 16. 16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca
 17. 17. Prijedlog Odluke o IV. Dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima
 18. 18. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima
 19. 19. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Benkovca
 20. 20. Prijedlog Odluke o izradi VI izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Benkovca


PREDSJEDNIK

Boris Erceg