3. sjednica

KLASA: 021-01/17-01/7

URBROJ: 2198/27-01-17-1

Benkovac, 13. prosinca 2017.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010 i 04/2010., 1/2013 i 2/2014),

 

s a z i v a m

03. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan prosinca 2017. godine (četvrtak) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

Sjednici predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

 1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Proračuna za 2018. godinu, projekcija 2019. - 2020. godina te Plan razvojnih programa 2018. – 2020. godina // PRILOG 1 // PRILOG 2 // PRILOG 3
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2018. godini
 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2018. godini
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Benkovca za 2018. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u sportu za 2018. godinu
 9. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u predškolskom odgoju za 2018. godinu
 10. Prijedlog Socijalnog plana Grada Benkovca za 2018. Godinu
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Benkovca za 2017. godinu
 12. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Benkovca
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenice ravnateljice Centra za pomoć i njegu „Sveti Ante” Benkovac
 14. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju izgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Lepuri, naselje Kožlovac
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja Benkovac
 16. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave usluga u sklopu pripreme projektne dokumentacije za projekt „K.K.08.2.1.03.0003 Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac“, u sklopu Intervencijskog plana Grada Benkovca //
 17. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Kukalj Benkovačko Selo u Benkovačkom Selu //  PRILOG 1   
 18. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Buković gaj u Bukoviću // PRILOG 1 
 19. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone Raštević // PRILOG1
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 21. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnove komunalne naknade // PRILOG 1

PREDSJEDNIK

Boris Erceg