4. sjednica

KLASA: 021-01/18-01/1
URBROJ: 2198/27-01-18-1
Benkovac, 07. ožujka 2018.

 

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010 i 04/2010., 1/2013 i 2/2014),

 

s a z i v a m

 

04. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 13. ožujka 2018. godine (utorak) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

Sjednici predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Benkovca
7. Prijedlog Odluke o planu razvoja i mreži dječjih vrtića na području Grada Benkovca
8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić Bubamara Benkovac za pedagošku godinu 2018/2019. godinu
9. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Benkovca
10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i predsjednicima mjesnih odbora
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Benković d.o.o za sklapanje Ugovora o dopuštenom prekoračenju korištenjem minusa po žiro računu kod poslovne banke
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova nezavisne liste u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2018. godinu.
14. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u k.o. Lepuri, naselje Kožlovac
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Benkovca
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine
17. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Benkovca
18. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje direktora trgovačkog društva „Benković“ d.o.o. za usluge
19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Benkovca za 2017. godinu

Napomena: materijali za 6. točku Dnevnog reda dostavljaju se u digitalnom obliku (CD)

 

PREDSJEDNIK

Boris Erceg