5. sjednica

KLASA: 021-01/18-01/2
URBROJ: 2198/27-01-18-1
Benkovac, 27. ožujka 2018.

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

05. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 05. travnja 2018. godine (četvrtak) u 20,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d

 

 

1. Presuda Općinskog suda Zadar u pravnoj stvari Vodovod d.o.o. Zadar protiv Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac

 

PREDSJEDNIK

Boris Erceg