6. sjednica

KLASA: 021-01/18-01/3

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 30. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010 i 04/2010., 1/2013 i 2/2014),

 

s a z i v a m

 

06. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan lipnja 2018. godine (srijeda) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

 

Sjednici predlažem sljedeći

 D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika s 4. i 5. (tematske) sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2017. godinu (konsolidirani)
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
 5. Prijedlog Prvih (I) izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2018. godinu (Rebalans proračuna)// Rebalans posebni dio// Obrazloženje
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Benkovca
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Benkovac za 2018. godinu
 8. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Ograde u Smilčiću// Izvješće o javnoj raspravi
 9. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Gaj u Miranjama// Izvješće o javnoj raspravi
 10. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Benkovca
 11. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 12. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Benkovca
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Benkovca za 2018. godinu
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bubamara” Benkovac
 15. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnove komunalne naknade// Prilog
 16. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja trgovačke zone Kukalj
 17. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara - Benkovac
 18. Usluge izrade projektne i planske dokumentacije za projekt „KK.08.2.1.03.0003 Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac“ u sklopu Intervencijskog plana Grada Benkovca

     a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju za grupu 1 - Izrada izmjene i dopune glavnog projekta Zavičajnog muzeja Benkovac// Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

     b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za grupu 2 - Izrada studije izvedivosti

     c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku odabiru najpovoljnije ponude za grupu 3 - Izrada plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Benkovca

 

PREDSJEDNIK

Boris Erceg