7. sjednica

KLASA: 021-01/18-01/4

URBROJ: 2198/27-01-18-1

Benkovac, 18. srpnja 2018.

 

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/09., 03/10, 04/10, 1/13, 2/14 i 1/18),

s a z i v a m

 07. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 25. srpnja 2018. godine (srijeda) u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
  2. Aktualni sat
  3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu, Trgovačkog društva Benković d.o.o Benkovac
  4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o financijskom poslovanju Trgovačkog društva EKO d.o.o za gospodarenje otpadom Zadarske županije za 2017. godinu
  5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu Trgovačkog društva Radio Benkovac d.o.o, Benkovac
  6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2017. godinu, Vodovoda i odvodnje d.o.o Benkovac
  7. Prijedlog Odluke o porezima Grada Benkovca
  8. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provođenje projekta „Privođenje namjeni dječjeg vrtića u sklopu zgrade POS-a”
  9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o sudjelovanju Grada Benkovca u postupku javne dražbe za prodaju nekretnina
  10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabavke školskog pribora i opreme za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2018./2019.

 

 

PREDSJEDNIK     

Boris Erceg