9. sjednica

GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/18-01/6
URBROJ: 2198/27-01-18-1
Benkovac, 21. studenoga 2018.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014. i 1/2018.),

s a z i v a m

09. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 27. studenoga 2018. godine (utorak) u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ul. Ivana Meštrovića br. 9 b, Benkovac.     

     Sjednici predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Prijedlog Drugih (II) izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2018. Godinu (Rebalans proračuna) s Planom razvojnih programa
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca // Obrazloženje
5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja trgovačke zone „Kukalj”
6. Prijedlog Odluke o izgradnji Poslovne zone Benkovačko Selo
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje Trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac // Obrazloženje
8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina oznake čest.zem. 1191/6 k.o. Buković
9. Prijedlog Odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Benkovca

 

PREDSJEDNIK 

Boris Erceg