22. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 09. srpnja 2021.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 14. srpnja 2021. godine (srijeda) u 18,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Aktualni sat
 2. 2. Radna tijela Gradskog vijeća Grada Benkovca
 3. a) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 4. b) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za obračun proračuna
 5. c) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za predstavke i pritužbe
 6. d) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponima
 7. e) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za odnose sa inozemstvom kao i drugim gradovima, općinama i županijama
 8. f) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za priznanja i odlikovanja
 9. g) Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za popis i procjenu štete od elementarnih nepogoda
 10. 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija, dogradnja i opremanja Sportsko rekreacijskog centra Benkovac
 11. 4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2020. godinu s prijedlogom izvještaja o izvršenju plana razvojnih programa
 12. 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Grada Benkovca za 2020. godinu
 13. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 14. 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 15. 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i člana izabranog s kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2021. godinu
 16. 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca
 17. 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca predviđenog za povrat
 18. 11. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca
 19. 12. Izvješće o stanju u prostoru Grada Benkovca za razdoblje 2017. – 2020.”
 20. 13. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca
 21. 14. Konačni prijedlog Plana i prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Tinj
 22. 15. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Zavičajnog muzeja Benkovac
 23. 16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske – Javne potrebe u kulturi, odobrena sredstva Zavičajnom muzeju Benkovac
 24. 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave male vrijednosti – „Nabava opreme depoa Zavičajnog muzeja Benkovac
 25. 18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Benkovca
 26. 19. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Benkovca
 27. 20. Prijedlog Odluke o VI. dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima
 28. Napomena: dio materijala za 14. i 18. točku Dnevnog reda dostavlja se u digitalnom obliku (CD)


PREDSJEDNIK

Boris Erceg