22. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 10. rujna 2021.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 15. rujna 2021. godine (srijeda) u 19,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Aktualni sat
 2. 2. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća
 3. 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2020. godinu za EKO d.o.o.
 4. 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2020. godinu za Radio Benkovac d.o.o.
 5. 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2020. godinu za Benković d.o.o. Benkovac
 6. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2020. godinu za Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac
 7. 7. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2021. godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa
 8. 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju «Centra za pomoć i njegu Sveti Ante» Benkovac
 9. 9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Benkovac
 10. 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. – 30.06. 2021. godine
 11. 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. – 30.06. 2021. godine
 12. 12. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine


PREDSJEDNIK

Boris Erceg