22. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 05. studenog 2021.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 10. studenog 2021. godine (srijeda) u 17,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o rezultatima dopunskog izbora članova Gradskog vijeća Grada Benkovca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine - prisega izabranih vijećnika

 2. 2. Aktualni sat

 3. 3. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća

 4. 4. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Benkovca

 5. 5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca predviđenog za povrat koji je objavljen dana 23. srpnja 2021. godine

 6. 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca koji je objavljen dana 23. srpnja 2021. godine

 7. 7. Prijedlog Zaključka o prigovorima na prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca

 8. 8. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Benkovac

 9. - Dodatak za 8. točku

 10. 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

 11. 10. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju cijene zemljišta u poslovno – industrijskim zonama

 12. 11. Prijedlog Prvih (I) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Benkovca za 2021. godinu sa prijedlogom Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa

 13. 12. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2021. godini

 14. 13. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2021. godini

 15. 14. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o porezima Grada Benkovca

 16. 15. Prijedlog Izmjene Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Benkovac

 17. 16. Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Benkovca

 18. 17. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju početne cijene neizgrađenog građevinskog zemljišta

 19. 18. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Benkovca

 20. 19. Odluka o osnivanju «Centra za pružanje usluga u zajednici Sveti Ante» Benkovac (pročišćeni tekst)

 21. 20. Prijedlog VIII. izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima

 22. 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Benkovca za 2022. godinu

 23. - Dodatak za 21. točku

 24. 22. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2022. godini

 25. 23. Prijedlog Odluke o komunalnom redu


PREDSJEDNIK

Boris Erceg