22. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 10. prosinca 2021.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 15. prosinca 2021. godine (srijeda) u 17,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća

 2. 2. Aktualni sat

 3. 3. Prijedlog Proračuna Grada Benkovca za 2022. godinu i projekcija proračuna za 2023. - 2024. godina

 4. 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Benkovca za 2022. godinu

 5. 5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2022. godini

 6. 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2022. godini

 7. 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Benkovca za 2022. godinu

 8. 8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u sportu za 2022. godinu

 9. 9. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Benkovca u predškolskom odgoju za 2022. godinu

 10. 10. Prijedlog Socijalnog plana Grada Benkovca za 2022. godinu

 11. 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga Grada Benkovca za 2022. godinu

 12. 12. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Benkovca za 2022. godinu

 13. 13. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca za 2022. godinu

 14. 14. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini

 15. 15. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

 16. 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskih parcela u poslovno-industrijskoj zoni Veljani

 17. 17. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca

 18. 18. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Benkovca za razdoblje od 2022. do 2028. godine

 19. 19. Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Benkovca

 20. 20. Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Benkovac

 21. 21. Prijedlog Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladim obiteljima s područja Grada Benkovca radi izgradnje vlastitog stambenog objekta

 22. 22. Prijedlog IX. izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima

 23. 23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Benkovca za 2021. godinu

 24. 24. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Benkovca za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 25. 25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Benkovca 2022.- 2024.PREDSJEDNIK

Boris Erceg