22. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 10. prosinca 2021.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 23. veljače 2022. godine (srijeda) u 18,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća

 2. 2. Aktualni sat

 3. 3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Benkovcu

 4. 4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca koji je objavljen dana 23. srpnja 2021. godine

 5. 5. Prijedlog Odluke o poništenju dijela Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca koji je objavljen dana 23. srpnja 2021. godine

 6. 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja na Javnom natječaju za prodaju građevinskih parcela u Poslovno industrijskoj zoni Veljani

 7. 7. a) Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta

 8. 8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine

 9. 9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o kupnji nekretnine

 10. 10. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog plana Grada Benkovca za 2022. godinu

 11. 11. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Benkovac

 12. 12. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca za 2022. godinu

 13. 13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i člana izabranog s kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2022. godinu

 14. 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prve izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac

 15. 15. Prijedlog X. izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima

 16. 16. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Benkovca

 17. 17. Prijedlog Odluke o izradi VII izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Benkovca

 18. 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provođenje projekta „Rekonstrukcija i opremanje sportskog kompleksa Barice“

 19. 19. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godinePREDSJEDNIK

Boris Erceg