22. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 01. travnja 2022.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 06. travnja 2022. godine (srijeda) u 19,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća

 2. 2. Aktualni sat

 3. 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca

 4. 4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave male vrijednosti – „Nabava opreme za „Konobu“ – interpretacijski centar za povijest vinarstva i vinogradarstva“

 5. 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske

 6. 6. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2021. godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa

 7. 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Grada Benkovca za 2021. godinu

 8. 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 9. 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 10. 10. Prijedlog Odluke o izradi VII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Benkovca

 11. 11. Prijedlog Odluke o sufinanciranju privremenog priključka na postojeću srednje naponsku 10 kV mrežu CGO Biljane Donje

 12. 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Benkovca

 13. 13. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u k.o. Šopot

 14. 14. Prijedlog XI. izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima

 15. 15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o suglasnosti za provođenje projekta „Rekonstrukcija i opremanje sportskog kompleksa Barice“PREDSJEDNIK

Boris Erceg