7. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 27. svibnja 2022.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 01. lipnja 2022. godine (srijeda) u 19,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća

 2. 2. Aktualni sat

 3. 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac

 4. 4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca koji je objavljen dana 17. siječnja 2022. godine

 5. 5. Prijedlog Odluke o poništenju dijela Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca koji je objavljen dana 17. siječnja 2022. godine

 6. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području Grada Benkovca za 2021. godinu

 7. 7. Izvješće o korištenju proračunske zalihe/pričuve za razdoblje od 01.01.-31.03.2022. godine

 8. 8. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Benkovca 2022. godine

 9. 9. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Benkovca

 10. 10. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih građevina

 11. 11. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada BenkovcaPREDSJEDNIK

Boris Erceg