8. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 22. srpnja 2022.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 29. srpnja 2022. godine (petak) u 19,00 sati u Vatrogasnom domu Ul. 134. domobranske pukovnije 2, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća

 2. 2. Aktualni sat

 3. 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2021. godinu za Eko d.o.o. Zadar

 4. 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2021. godinu za Radio Benkovac d.o.o. Benkovac

 5. 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2021. godinu za Vodovod i odvodnju d.o.o. Benkovac

 6. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja (završnog računa) za 2021. godinu za Benković d.o.o. Benkovac

 7. 7. Izvješće o korištenju proračunske zalihe/pričuve za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine

 8. 8. Prijedlog Odluke o financiranju nabave o financiranju nabave dodatnog nastavnog materijala za učenike osnovnih škola u školskoj 2022/2023. godini

 9. 9. Prijedlog Odluke o lokacijama za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Benkovca i dopuštenom prekoračenju razine buke

 10. 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Benkovca u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

 11. 11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Druge izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac

 12. 12. Zaključak o davanju suglasnosti na Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac

 13. 13. Prijedlog XII. izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima

 14. 14. Prijedlog izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Benkovcu

 15. 15. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godinePREDSJEDNIK

Boris Erceg