10. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 02. prosinca 2022.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 08. prosinca 2022. godine (četvrtak) u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ivana Meštrovića 9b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća

 2. 2. Aktualni sat

 3. 3. Prijedlog proračuna Grada Benkovca za 2023. godinu, te projekcija 2024. - 2025. godina

 4. 4. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2023. godinu

 5. 5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2023. godini

 6. 6. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za područje Grada Benkovca u 2023. godini

 7. 7. Prijedlog programa javnih potreba Grada Benkovca u predškolskom odgoju za 2023. godinu

 8. 8. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Benkovca za 2023. godinu

 9. 9. Prijedlog programa javnih potreba Grada Benkovca u sportu za 2023. godinu

 10. 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga Grada Benkovca za 2023. godinu

 11. 11. Prijedlog Socijalnog plana Grada Benkovca za 2023. godinu

 12. 12. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Benkovca za 2023. godinu

 13. 13. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Benkovca za 2023. godinu

 14. 14. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca za 2023. godinu

 15. 15. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

 16. 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Benkovca koji je objavljen dana 23. srpnja 2021. godine

 17. 17. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

 18. 18. Prijedlog Odluke o naknadi za opremanje novorođenog djeteta

 19. 19. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u k.o. Šopot

 20. 20. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra o općoj uporabi u k.o. Benkovac

 21. 21. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Grada Benkovca

 22. 22. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2023. godini

 23. 23. Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu VII izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Benkovca

 24. 24. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i člana izabranog s kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Benkovca za 2023. godinu

 25. 25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici

 26. 26. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Benkovca za 2022. godinu

 27. 27. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Benkovca za 2023. godinu

 28. 28. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Benkovca za 2023. godinu

 29. 29. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Benkovca za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 30. NAPOMENA:

 31. 1. Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu VII izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Benkovca (točka 23. Dnevnog reda) je objavljena na web stranici Grada Benkovca (rubrika OBAVIJESTI):

 32. 2. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Benkovca (točka 27. Dnevnog reda) može se pogledati na mrežnim stranicama Grada Benkovca,
 33. poveznica
PREDSJEDNIK

Boris Erceg