12. sjednica

KLASA: 021-01/20-01/1

URBROJ: 2198/27-01-21-1

Benkovac, 19. svibnja 2023.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Benkovca («Službeni glasnik Grada Benkovca», broj 5/2009., 03/2010., 04/2010., 1/2013., 2/2014., 1/2018. i 2/2021),

s a z i v a m

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Benkovca za dan 24. svibnja 2023. godine (srijeda) u 18,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Benkovca, Ivana Meštrovića 9b, Benkovac.

Sjednici predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća

 2. 2. Aktualni sat

 3. 3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Benkovca za 2022 godinu

 4. 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Benkovca za 2022. godinu

 5. 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. – 31.12. 2022. g.

 6. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. – 31.12. 2022. g.

 7. 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Benkovca

 8. 8. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 9. 9. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Benkovca

 10. 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu granice katastarske općine

 11. 11.(a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta

 12. 11.(b) Prijedlog Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta

 13. 12. Prijedlog XV. izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine na području Grada Benkovca po naseljima

 14. 13. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Benkovca 2023. godine

 15. 14. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada BenkovcaPREDSJEDNIK

Boris Erceg