Upravni odjel za gospodarstvo, društvene i komunalne djelatnosti

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene i komunalne djelatnostiobavlja sljedeće poslove:

- osiguranje uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Grad Benkovac,

 -poticanja razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, turizma i poljoprivrede,

-evidencije neiskorištenih poduzetničkih nekretnina i predlaganja načina stavljanja u funkciju,

- javne nabave,

-provođenja zakonskih odredbi o sustavu civilne zaštite na području Grada,

- protupožarne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda,

-organizacijski i administrativni poslovi za Stožer civilne zaštite i Vijeće za prevenciju kriminaliteta, razminiranja i obnove, sukladno propisima iz tog područja,

- zaštite potrošača,

-osiguravanja javnih potreba na području predškolskog odgoja,

-osiguravanja javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,

-osiguravanja javnih potreba na području kulture,

-osiguravanja javnih potreba na području športa i tehničke kulture,

-osiguravanja javnih potreba na području socijalne skrbi, sukladno socijalnom programu Grada,

-osiguravanja drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,

-suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada,

-izrade zajedničkog prijedloga plana razvojnih programa ustanova kojima je Grad osnivač i drugih korisnika proračuna za koje je nadležan,

-osnivanja i suradnje sa savjetom mladih, kulturnim vijećem i drugim pravnim i fizičkim osobama iz područja društvenih djelatnosti i socijalne skrbi,

-funkcioniranja i razvitka komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),

-koordinacije s komunalnim poduzećima,

- utvrđivanja obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

-provođenja komunalnog redarstva,

-uređenja prometa na području Grada,

 - korištenja javnih gradskih površina,

- suradnja s mjesnim odborima na području komunalne infrastrukture

-izrade nacrta i prijedloga akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika koji su u nadležnosti ovog Odjela,

-druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada.