Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika obavlja poslove:
- odnose s javnošću, protokolarna i prigodna primanja
- suradnje s državnim tijelima, jedinicama samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika promidžbe Grada
- suradnje Grada s drugim jedinicama samouprave i organizacijama u inozemstvu administrativne i pomoćne poslove u svezi pripreme i organiziranja sjednica Gradskog vijeća i kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela
- izrade donesenih akata Gradskog vijeća, organiziranje njihove objave i dostave nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja, kao i akata Gradonačelnika
- pravne, kadrovske i opće poslove iz područja radnih odnosa za službenike, namještenike i dužnosnike Grada
- zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih tijela, te gradonačelnika i upravnih tijela
- provodi organizacijske i administrativne poslove za Stožer zaštite i spašavanja, Stožer civilne zaštite, Vijeće za prevenciju, te Socijalno vijeće Grada
- provodi zakonske odredbe o zaštiti i spašavanju na području Grada civilne zaštite i protupožarne zaštite, zaštite od elementarnih nepogoda
- izrade nacrta akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala za potrebe Gradskog vijeća, pružanja stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije
- konačne korekture i nomotehničke obrade akata
- praćenja i nadziranja primjene zakonskih propisa, te davanje prijedloga za primjenu istih
- poslove u svezi organiziranja rada mjesnih odbora i njihovih tijela
-gospodarenja imovinom Grada, evidencije neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, stručni i administrativni poslovi glede gospodarenja i uživanja prava vlasništva i ostalih stvarnih prava te pravnog prometa poslovnim prostorom, drugim objektima, te neizgrađenim
građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada
- poslovi zakupa poslovnih prostora
- poslovi u svezi upravljanja stambenim prostorom (mjerila za korištenje, visina najamnine, propisivanje općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje najma, osiguranje imovine, nadzor korištenja, popis stanova, najmoprimaca i visine
najamnine, popis i evidencija otkupljenih stanova, evidencija prihoda Grada s osnove najamnine i prodaje stanova u državnom i gradskom vlasništvu i poduzimanje zakonskih mjera za naplatu istih)
- izrade prijedloga utroška sredstava s osnove najma i prodaje stanova i izvješća o utrošku sredstava
- izrade nacrta i prijedloga akata koji nisu u nadležnosti drugih upravnih odjela
- praćenja i nadziranja primjene zakonskih propisa, te davanje prijedloga za primjenu istih
- poslove u svezi zaštite potrošača
- provodi poslove u svezi osiguravanja javnih potreba na području predškolskog odgoja, obrazovanja i znanosti, kulture sporta i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva,
- priprema i provodi poslove osiguravanja drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada
- suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada
- surađuje na izvršenju plana razvojnih programa ustanova kojima je Grad osnivač i drugih korisnika proračuna za koje je nadležan
- poslovi u u svezi osnivanja i suradnje sa savjetom mladih, kulturnim vijećem i drugim pravnim i fizičkim osobama iz područja društvenih djelatnosti i socijalne skrbi
- poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama u skladu sa posebnim propisima i aktima Grada
-poslove prijamnog ureda i uredskog poslovanja (prijem i otprema akata i poslovi arhiva)
- organiziranja dostave pošte
- izrada prijedloga plana nabave roba i usluga i izmjena i dopuna istog na godišnjoj razini te dostava projektnog zadatka i prijedloga Ugovora za Odjel koji provodi postupak nabave s terminskim rokovima provođenja postupka
- čuvanja izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika
- praćenje i provedbe Ugovora nakon provedenog postupka javne nabave
- prijepisa, umnožavanja i slaganja materijala za sjednice, kolegije i dr.
- druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonu, drugim propisima i aktima Grada