Izvješća o radu gradonačelnika

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA

Sukladno članku 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu.

Člankom 45. Statuta Grada Benkovca („Službeni glasnik Grada Benkovca“, broj 5/09, 3/10, 4/10, 1/13, 2/14, 1/18, 2/20) propisano je da gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

U skladu s navedenim obvezama Gradonačelnik Grada Benkovca podnosi Gradskom vijeću Grada Benkovca polugodišnja izvješća o radu.


2018. - 2024. godina