Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove:

- izrade uputa i smjernica za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika

- izrade prijedloga proračuna i nadzora nad izvršenjem proračuna

- izrade godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada

- izrade periodičnih, polugodišnjih i završnih financijskih izvještaja

- objedinjavanje i izrada godišnjeg plana javne nabave

- provođenje postupka javne nabave u skladu sa proračunom Grada

- praćenje i provedba Ugovora nakon provedenog postupka javne nabave za odjel

- vođenja financijsko računovodstvenih poslova

- vođenja blagajničkog poslovanja

- vođenja platnog prometa

- vođenja likvidature

- vođenja analitičke evidencije dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna, otpisana i knjigovodstvena), evidentiranja promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

- prati financijska izvršenbja EU projekata

- pripreme popisa dugotrajne imovine, obveza, potraživanja, novčanih sredstava te kontroliranja ispravnosti popisnih lista

- predlaganja mjera naplate potraživanja te u suradnji s drugim Upravnim odjelima predlaganja odluka o otpisu nenaplativih, spornih i zastarjelih potraživanja

- obračuna plaća i naknada te vođenje popratnih evidencija i obrazaca za Poreznu upravu i Finu

- utvrđivanja poreznih obveznika te razrez i naplata gradskih poreza

- vođenja evidencije o naplati potraživanja temeljem akata Grada

- u svezi sa zaduživanjem, davanjem jamstava i suglasnosti

- osiguranja uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Grad Benkovac

-potiče razvoj gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, turizma i poljoprivrede

-evidentira neiskorištene poduzetničke nekretnine i predlaže način stavljanja u funkciju

-priprema i provodi postupke koncesija koje posebnim propisima nisu povjerene drugim tijelima

-priprema i provodi postupke razminiranja i obnove, sukladno propisima iz tog područja

-poslovi informatizacije gradske uprave, praćenje i održavanje informatičkog sustava

-izrade nacrta i prijedloga akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika koji su u nadležnosti ovog Odjela

-druge poslove iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada.