Razvojna agencija grada Benkovca

Odlukom Gradskog vijeća Grada Benkovca o osnivanju od 27. studenog 2018. godine osnovana je Razvojna agencija Grada Benkovca. Agencija je upisana u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru pod brojem Tt-19/253-4, MBS: 110088501 dana 11. veljače 2019. godine, a sa radom je službeno započela u travnju 2019.godine.

Privremena ravnateljica: Davorka Krnčević, dipl.iur.


Adresa: Šetalište kneza Branimira 12.
Uredske prostorije: Ivana Meštrovića 9
Telefon: 023/207-899
e-mail: matej@razvojna-agencija-benkovac.hr
Web adresa: www.razvojna-agencija-benkovac.hr
Radno vrijeme: 07:00 - 15:00


Agencija obavlja sljedeće djelatnosti:


• Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,

• Informiranje poduzetnika o mjerama poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva;

• Organiziranje stručnih skupova, seminara i edukacija poduzetnika;

• Izrada godišnjih i višegodišnjih Programa poticanja poduzetništva na području Grada Benkovca;

• Priprema i izrađuje dokumentaciju, programe i projekte za Osnivača koji se radi njihova financiranja ili sufinanciranja prijavljuju na raspisane natječaje državnih tijela, fondova i drugih domaćih ili stranih institucija;

• Obrada i rješavanje predmeta za Osnivača, koji su izravno ili neizravno vezani za razvoj gospodarstva na području Grada Benkovca;

• Druge djelatnosti koje su u općem interesu razvoja gospodarstva na području Grada Benkovca.Usluge pruža svim institucijama, udrugama, poduzetnicima, OPG-ima, obrtima i tvrtkama na području grada Benkovca.2021.

Financijski plan za 2021. godinu i dvogodišnje razdoblje

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. i dvogodišnje razdoblje2020.

1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020 godinu.

Financijski plan za 2020. godinu s trogodišnjom projekcijom2019.

Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019 godinu

Financijski plan za 2019 godinu