Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj obavlja sljedeće poslove:

-praćenja uspostave i razvitka informacijskog sustava o prostoru koji obuhvaćaju organizaciju izrade ili pribavljanja programske opreme, praćenje funkcioniranja sustava, predlaganje i provođenje mjera za razvitak sustava za korištenje jedinstvene metodologije podataka u prostoru,

-pripreme, te praćenja izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

-geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, 

-pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata,

-koordiniranje, kandidiranje i praćenje realizacije projekata sufinanciranih od fondova Europske unije, nacionalnih i drugih fondova,

-pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

-suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,

-  praćenja stanja zaštite okoliša, te izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenja zaštite okoliša.

- suradnje s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,

- koordinacije s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih, prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, kupališta, more i dr.),

- izrada Plana javne nabave, provođenje postupaka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o koncesijama i Zakonom o javno – privatnom partnerstvu i pratećim uredbama od dostavljanja odluke o pokretanju postupka javne nabave s pratećom dokumentacijom, izradu i vođenje izvješća i evidencija iz područja javne nabave (izvješća o javnoj nabavi, evidencija zaključenih ugovora),

-informatizacije gradske uprave, te izrada, praćenje i održavanje informatičkog sustava

-izrade nacrta i prijedloga akata iz djelokruga odjela, za Gradsko vijeće i Gradonačelnika i provođenje istih, sukladno zakonu, te sastavljanje ugovora za odgovarajuće poslove iz svoje nadležnosti,

-druge poslove iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada.