Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika je služba koja obavlja sljedeće poslove:
-    odnose s javnošću, protokolarna i prigodna primanja
-    suradnje s državnim tijelima, jedinicama samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
-    promidžbe Grada
-    suradnje Grada s drugim jedinicama samouprave i organizacijama u inozemstvu
-    administrativne i pomoćne poslove u svezi pripreme i organiziranja sjednica Gradskog vijeća i kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela
-    izrade donesenih akata Gradskog vijeća, organiziranje njihove objave i dostave nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja, kao i akata Gradonačelnika
-    izrade nacrta i prijedloga akata za Gradonačelnika, koji nisu u nadležnosti drugih upravnih odjela
-    praćenja i nadziranja primjene zakonskih propisa, te davanje prijedloga za primjenu istih
-    u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama u skladu sa posebnim propisima i aktima Grada
-    prijamnog ureda i uredskog poslovanja (prijem i otprema akata i poslovi arhiva)
-    organiziranja dostave pošte
-    nabave i evidencije potrošnje uredskog i drugog materijala
-    čuvanja izvorne dokumentacije Gradskog vijeća i Gradonačelnika
-    prijepisa, umnožavanja i slaganja materijala za sjednice, kolegije i dr.
-    čišćenja radnih prostorija gradske uprave
-    druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonu, drugim propisima i aktima Grada